پایگاه های نمایه کننده

  


سامانه ها

پوستر کنفرانس

نشریه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

نشریه علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی

نشریه علمی پژوهش در علوم رایانه

نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

ورود به سیستم

������ ���������� ����

 هزینه ی شرکت در همایش برای اولین مقاله به صورت غیر حضوری: 200000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای دومین مقاله به صورت غیر حضوری:  160000  (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای سومین مقاله به صورت غیر حضوری: 120000   (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای اولین مقاله به صورت حضوری: 320000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای دومین مقاله به صورت حضوری:  300000  (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای سومین مقاله به صورت حضوری: 280000  (تومان)

هزینه ی ارسال گواهی اضافه: 20000 (تومان)

چاپ در مجله ی فارسی پژوهش های کاربردی درعلوم زمین jocs.ir  : 200000 (تومان)

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع  miej.ir  (تومان)  200000 :

مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی ieaj.ir  :   200000 (تومان)

مجله علمی پژوهش در علوم رایانه  rcsj.ir  : 200000 (تومان)

مجلـه‌ی علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری  racj.ir : 200000 (تومان)